Kapadokya’nın Tarihi

Hellen diline göre Kappadokia kelimesi kappadox  ırmağının adından türemiştir. Hellen ağzında Kappadokia adın kökeni bölgenin adı olarak Medlerce kullanılan ve Perslerce de aynen anılan Katpatuka sözcüğüdür.

Herzfeld’e göre Katpatukh Ermenice de katpat halkın yurdu anlamındadır. Aynı zamanda katpatuka Güzel adlar ülkesi anlamına da gelir.


Booking.com

KAPPADOKİANIN EN ESKİ HALKLARI

1.HATTİ HALKI

2.HİTİTLER

3.HURRİLER

4.LUVİLER

5.PHRYG VE MUŞKİLER

6.KAPPADOKİALILAR

1.HATTİ HALKI

İsa’dan önce 2500 dolaylarında göçmen olduğunu varsaymak için hiçbir neden bulunmayan bu halk Alacahöyük buluntularının kanıtladığı üzere Alacahöyük’teki kentte  ve yakın yöresinde yaşıyordu.

2.HİTİTLER

Kappadokia bölgesinin kızıl ırmak bölümünde kalan parçası İsa’dan önce 2000 yılının ikinci yarımında Hitit halkının yurduydu,Hititler Hint Avrupa ailesine giren bir dil konuşuyordu.

3.HURRİLER

Kappadokia bölgesinin güney doğu yakınında Luvilerle karışık olarak bazı bölgelerde yoğun olarak yaşıyordu.Huriler bugünkü Suriye’de yılan Mitanni devletinin halkıydı ama devletin egemen halkı değildi.

Dilleri Hint Avrupa ailesinden olmadığı gibi hiçbir dil ailesine girmiyordu.Bu dil daha sonraki yüzyıllarda doğu Anadolu’da konuşulan Urartu dilinin temelini oluşturmuştur.

4.LUVİLER

Kappadokia bölgesinin Güney batı parçalarında yaşayan halktır.Bu halk hint Avrupa ailesinden Luvice’yi konuşuyordu.

5.PHRYG VE MUŞKİLER

Kuzey batı kappadokia bölgesine yerleşmişlerdir.Hitit başkenti Hattuşa’nın kalıntıları alanında İsa’da önce 600 ve 500’lü yıllardaki Phryg yerleşiminin kalıntıları da bulunduğu için Kuzey batı Kappadokia ya yerleştiği bilinmektedir.

6.KAPPADOKİALILAR

İsa’dan önce bin yıllarında Kappadokia kültürü özellikle bir önceki bin yılın Luvi kültürünün temeline dayanan bir Kappadokia halkını görüyoruz.

Bu yeni kültür Bizans egemenliği çağının son yüzyılına kadar varlığını sürdürmüştür.

KAPPADOKİANIN HRİSTİYANLAŞMASI

Hristiyanlık 300’lü yıllarda kappadokia’yaya geniş ölçüde yayıldı.Bu yayılışa kappadokia’nın yerel halkından bazı din adamlarının büyük katkısı olmuş  ve hristiyan kiliseleri sonradan onları  kilise babaları,ermişler arasında saymıştır.